Nuo pat įmonės WANAS gyvavimo pradžios asmens duomenų tvarkymo klausimas visuomet buvo skaidrus, duomenys buvo naudojami tik komunikacijai, susijusiai su pardavimo įgyvendinimu ir informavimu apie įdomias akcijas, įvykius sektoriuje ar naujų produktų įvedimą į pasiūlą.

Norėdami padidinti jūsų duomenų saugumą, WANAS pagal Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos reglamentą dėl asmens duomenų apsaugos (BDAR), kuris įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d., diegia eilę procedūrų.

Pagarbiai informuojame, kad įmonė WANAS Marek Waszkiewicz jūsų asmens duomenis tvarko kurdama duomenų bazę. Tvarkomos duomenų kategorijos, tai asmens duomenys, kurie gauti tiesiogiai iš jūsų (arba buvo perduoti jūsų vardu), arba asmens duomenys, kurie buvo surinkti iš viešai prieinamų šaltinių, tame tarpe: vardas ir pavardė, įmonės pavadinimas, el. pašto adresas, adresas korespondencijai, PVM. Tarp tvarkomų duomenų gali atsirasti duomenys, kurie pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB - „BDARˮ, yra asmens duomenų pobūdžio. Pagal BDAR, siekiant užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą, asmeniui, su kuriuo susiję duomenys, reikia nurodyti informaciją apie jo asmens duomenų, apibrėžtų BDAR 13 arba 14 str., tvarkymą, priklausomai nuo to, ar jie gauti tiesiogiai iš asmens, su kuriuo susiję, ar iš kitų šaltinių.

Todėl atsižvelgiant į tai, kas nurodyta pirmiau, norime informuoti, kad jūsų asmens duomenų administratoriumi yra įmonė WANAS Marek Waszkiewicz, būstinė Nisk, 37-400, Nowa g. 29, įregistruota Centrinės informacijos apie ūkinę veiklą registre, PVM kodas 865-213-72-90, įmonės kodas: 180230980.

  • Būdami asmens duomenų administratoriumi, informuojame, kad:
  • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tikslais, kurie susiję su užsakymo įgyvendinimu, kurį jūs pateikėte.
  • Asmenų pateikimas buvo geranoriškas ir būtinas siekiant pateikti užsakymą.
  • Nurodyti duomenys bus tvarkomi vadovaujantis bendru asmens duomenų tvarkymo potvarkiu.
  • Jūs turite teisę peržiūrėti savo duomenis, turite teisę juos pataisyti, pašalinti, apriboti tvarkymą, teisę perkelti savo duomenis.
  • Asmens duomenys bus saugomi iki pardavimo sutarties įvykdymui ir suėjus senaties terminui dėl jos galintiems kilti reikalavimams bei iki to laiko, kai bus įvykdyti įsipareigojimai, numatyti mokesčių, buhalterijos ir garantijos nuostatose.
  • Jūs turite teisę teikti skundus prižiūrinčiam organui, kai manysite, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia bendro duomenų apsaugos reglamento nuostatas.
  • Jūs galite susisiekti su įmone WANAS dėl asmens duomenų apsaugos adresu biuro@wanas.pl arba raštu administratoriaus būstinės adresu.

Wanas

© 2024 Wanas. Projekt i realizacja: veeo.pl

Wanas - współpraca z UE